Algemene voorwaarden CVketelvoordeel.nl

Algemene voorwaarden CVketelvoordeel.nl

Artikel 1 - Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Koper: de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot koop en/of installatie is aangegaan of aan wie een aanbod is gedaan.
Installatie: (centrale) verwarminginstallatie, (warm)waterinstallatie en andere voorzieningen die bestemd zijn voor gebruik, distributie, opslag, afvoer e.d. van gas, water, elektriciteit en warmte.
Meer- en minderwerk: door de Koper gewenste toevoegingen aan of verminderingen van het overeengekomen Werk die kunnen leiden tot verhoging of verlaging van de overeengekomen prijs.
Opties: aanvullende producten en/of diensten zoals overeengekomen in de offerte of, indien van toepassing, bij de Installatie.
CVketelvoordeel.nl: CVketelvoordeel.nl zijnde een onderneming die bedrijfsmatig Installaties verkoopt, aanlegt en installeert.
Feenstra: Feenstra Installatie Service B.V., onderdeel van de Feenstra-Groep, zijnde een onderneming die bedrijfsmatig Installaties verkoopt, aanlegt, installeert, onderhoudt en/of repareert.
Onderhoud / Onderhoudsbeurt: alle periodieke werkzaamheden aan de Installatie die nodig zijn voor bedrijfszeker en veilig gebruik van de Installatie.
WarmteGarantie ServiceAbonnement: de overeenkomst met betrekking woninginstallaties die Feenstra verplicht tot het geregeld verrichten van Onderhoud en/of Storingshulp aan de Installatie.
Werk: het totaal van de tussen de Koper en CVketelvoordeel.nl overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren materialen.
Artikel 2 - Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op tussen een Koper en CVketelvoordeel.nl overeengekomen Werk met betrekking tot een Installatie (inbegrepen een daartoe strekkend aanbod).
Artikel 3 - Offerte en/of Koop

 1. Het aanbod wordt schriftelijk (per e-mail wordt ook gezien als schriftelijk) gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, dat voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken.
 3. Indien van toepassing, de van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door CVketelvoordeel.nl of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van CVketelvoordeel.nl. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door CVketelvoordeel.nl gedaan verzoek franco aan haar te worden toegezonden.
 4. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Alle in deze Algemene Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW. 

Artikel 4 - Totstandkoming en vorm
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Koper De aanvaarding geschiedt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg.
Artikel 5 - Verplichtingen van CVketelvoordeel.nl

 1. CVketelvoordeel.nl zal het Werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van CVketelvoordeel.nl, tenzij anders overeengekomen.
 2. CVketelvoordeel.nl neemt bij de uitvoering van het Werk de daarop Van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het Werk.
 3. CVketelvoordeel.nl is verplicht de Koper te wijzen op:
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de Koper verlangde constructies en werkwijzen;
  • kenbare gebreken van de (on)roerende zaak waar aan het Werk wordt verricht;
  • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de Koper ter beschikking zijn gesteld;
  • onjuistheden in de door of namens de Koper verstrekte gegevens.
 4. CVketelvoordeel.nl is aansprakelijk voor schade, tenzij deze haar niet kan worden toegerekend, tot maximaal € 450.000 per gebeurtenis. De aansprakelijkheid voor indirecte schade wordt uitgesloten. 

Artikel 6 - Verplichtingen van de koper

 1. De Koper stelt CVketelvoordeel.nl in de gelegenheid het Werk te verrichten.
 2. De Koper zorgt ervoor dat CVketelvoordeel.nl tijdig kan beschikken over de voor het Werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door de Koper voor het Werk te verschaffen gegevens. CVketelvoordeel.nl geeft hiervoor aanwijzingen op haar vakgebied.
 3. De Koper verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het Werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.
 4. De Koper draagt zo nodig zorg voor een opslagruimte voor het materiaal.
 5. De Koper dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het Werk van CVketelvoordeel.nl behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het Werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Koper CVketelvoordeel.nl hiervan tijdig in kennis te stellen.
 6. Indien de aanvang van het Werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het vorige lid, of door omstandigheden waarvoor de Koper verantwoordelijk is, dient de Koper de daarmee voor CVketelvoordeel.nl verband houdende schade te vergoeden indien deze de Koper kan worden toegerekend.
 7. De Koper draagt het risico voor schade veroorzaakt door: 
  • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de Koper verlangde constructies en werkwijzen;
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het Werk wordt verricht;
  • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Koper ter beschikking zijn gesteld;
  • onjuistheden in de door of namens Koper verstrekte gegevens; een en ander onverlet de plicht van CVketelvoordeel.nl de Koper te waarschuwen op grond van ARTIKEL 5 -3

Artikel 7 - Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk

 1. Indien CVketelvoordeel.nl haar verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het Werk niet nakomt, kan de Koper CVketelvoordeel.nl schriftelijk sommeren zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het Werk voort te zetten. De Koper wijst er daarbij op dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien CVketelvoordeel.nl 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De Koper is in dat geval bevoegd het Werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.
 2. De Koper heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het Werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De Koper mag dit verrekenen met hetgeen hij nog aan CVketelvoordeel.nl verschuldigd is. 

Artikel 8 - Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

 1. De Koper kan de uitvoering van het Werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.
 2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het Werk op het moment van oplevering in onvoltooide staat.
 3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is CVketelvoordeel.nl verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
 4. De Koper zal CVketelvoordeel.nl de haar toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in ARTIKEL 8 -3 bedoelde vergoeding(en) alsook met andere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde alsmede de niet gemaakte kosten.
 5. Indien een prijsvormingsmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de Koper aan CVketelvoordeel.nl de door CVketelvoordeel.nl aan het Werk bestede loon- en materiaalkosten, de in ARTIKEL 8 -3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die CVketelvoordeel.nl over het gehele Werk zou hebben genoten. 

Artikel 9 - Meer- en minderwerk

 1. Partijen hebben het recht Meer- en minderwerk op te dragen mits dit vooraf is besproken en onderdeel uitmaakt van de offerte. Indien bij Installatie blijkt dat Meer- en/of minderwerk noodzakelijk is, zullen Koper en CVketelvoordeel.nl hierover in overleg treden en aanvullende afspraken maken.
 2. Meerkosten die voortkomen uit gebreken in de bestaande installatie, of die ontstaan bij het aantreffen van asbest vooraf of tijdens de werkzaamheden, worden in rekening gebracht. 

Artikel 10 - Onvoorziene omstandigheden

 1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet CVketelvoordeel.nl hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Koper.
 2. Indien CVketelvoordeel.nl de Koper niet kan bereiken, dient zij het Werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.
 3. Eventuele extra kosten die CVketelvoordeel.nl moet maken in verband met een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Koper worden vergoed.
 4. Indien de onvoorziene complicatie niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het Werk bepalen. 

Artikel 11 - Overmacht
Wordt de uitvoering van het Werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het Werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.
Artikel 12 - Oplevering

 1. Het Werk is opgeleverd wanneer CVketelvoordeel.nl aan de Koper heeft medegedeeld dat het voltooid is en deze het Werk heeft aanvaard.
 2. Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  • hetzij wanneer uiterlijk 8 dagen zijn verstreken nadat de Koper van CVketelvoordeel.nl de mededeling heeft ontvangen dat het Werk is voltooid en de Koper heeft nagelaten het Werk binnen die termijn te aanvaarden;
  • hetzij wanneer de Koper de Installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het Werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd is.
 3. Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum is CVketelvoordeel.nl verplicht de door de Koper hierdoor geleden schade te vergoeden.
 4. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het Werk op of omstreeks deze datum opgeleverd. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk aangegeven wordt iedere door CVketelvoordeel.nl vermelde opleveringsdatum aangemerkt als zijnde een vermoedelijke datum van oplevering. 

Artikel 13 - De eindafrekening

 1. Nadat het Werk is gedaan stuurt CVketelvoordeel.nl de factuur naar Koper. CVketelvoordeel.nl kan ook direct nadat het Werk is gedaan de factuur overhandigen.
 2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen Meer- en minderwerk.
 3. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen vindt betaling plaats middels automatisch incasso 14 dagen nadat het Werk is uitgevoerd. 

Artikel 14 - Niet nakomen betalingsverplichting

 1. De Koper is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien niet binnen de schriftelijk overeengekomen bedoelde termijn is betaald. Een gevolg van het in verzuim verkeren is dat Koper een vergoeding voor de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd is alsmede de wettelijke rente voor iedere kalenderdag dat betaling te laat wordt verricht, onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. De hoogte van de vergoeding voor de redelijke kosten is vastgelegd in de brief die wordt gestuurd.
 2. De in ARTIKEL 15 -1 genoemde gevolgen treden eerst in wanneer betaling is uitgebleven nadat CVketelvoordeel.nl Koper schriftelijk heeft bericht omtrent het verzuim, onder vermelding van de gevolgen indien de contractant niet alsnog binnen veertien dagen betaalt. Aan deze aanmaning zijn geen kosten verbonden.
 3. CVketelvoordeel.nl blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de Koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Indien CVketelvoordeel.nl een door haar aan de Koper verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de Koper CVketelvoordeel.nl per brief wijzen op haar verzuim. Indien CVketelvoordeel.nl niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt zij geacht - zonder verdere ingebrekestelling - in verzuim te verkeren. ARTIKEL 15 -1 en ARTIKEL 15 -2 zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15 - Opschorting van betaling

 1. Indien het opgeleverde Werk niet voldoet aan de overeenkomst heeft de Koper het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
 2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft CVketelvoordeel.nl het recht de in ARTIKEL 15 -1 bedoelde rente in rekening te brengen over het te veel opgeschorte bedrag. 

Artikel 16 - WarmteGarantie ServiceAbonnement

 1. Onlosmakelijk deel van de aanvraag van het Werk betreft het aangaan van een Feenstra WarmteGarantie ServiceAbonnement op de geleverde installatie.
 2. Het WarmteGarantie ServiceAbonnement start na bedrijfsklare oplevering van de Installatie. 
 3. Het Warmte Garantie ServiceAbonnement bestaat uit de volgende diensten: 
  1. a. periodiek onderhoud: elke twee jaar een onderhoudsbeurt zonder verdere kosten.
  2. b. verhelpen van storingen, behoudens het bepaalde in artikel 18 van ALGEMENE VOORWAARDEN FEENSTRA SERVICEABONNEMENTEN, inclusief voorrijkosten, materiaalkosten en arbeidskosten
 4. Tot de installatie behoort:
  • de cv-ketel, zijnde het complete Toestel zoals door de fabrikant geleverd; met een maximale capaciteit van 40 kW, inclusief een ingebouwde boiler tot een inhoud van maximaal 30 liter. Voor cv-toestellen boven de 40kW tot een maximum van 70 kW geldt een toeslag.
  • de gasleiding, inclusief de gaskraan tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van het Toestel gemeten; 
  • de rookgasafvoer, met een maximale lengte van 3 meter, van kunststof, aluminium of roestvrij staal tot aan de daktoevoer of het bouwkundig kanaal 
  • de koud en warmwateraansluiting, inclusief inlaatcombinatie tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van het Toestel gemeten
  • de cv aansluitingen aan het toestel tot aan de eerste koppeling, afsluiter, verdeler en overige componenten die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van het Toestel tot maximaal 1 meter vanaf de mantel van het Toestel gemeten 
  • de drukmeter, de vulkraan, het overstortventiel en het expansievat, mits in dezelfde ruimte geïnstalleerd als het Toestel.
 5. Voor Onderhoudsbeurten geldt dat, tenzij anders overeengekomen, zij eens per 24 maanden wordt uitgevoerd met een uitloop van maximaal 3 maanden. Tussen 2 opeenvolgende onderhoudsbeurten zal een periode liggen van 21 doch ten hoogste 27 maanden;
 6. Voor het WarmteGarantie ServiceAbonnement geldt dat storingen dag en nacht kunnen worden gemeld op het algemene storingsnummer 088 8455 000 (lokaal tarief). Wanneer de Koper een Storing meldt vóór 10.00 uur, wordt deze dezelfde dag geholpen. Meldingen na 10.00 uur worden zo snel mogelijk, uiterlijk de volgende dag, opgevolgd.

Artikel 17 - Toepasselijk recht / Geschillen

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze Algemene Voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van CVketelvoordeel.nl Installatie Service B.V. is gevestigd. 

Artikel 18 - Overige bepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 augustus 2015. 
 2. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden koop en/of installatie”.
 3. Deze Algemene Voorwaarden liggen bij CVketelvoordeel.nl ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar.
 4. Het contract blijft van kracht indien de rechtsvorm van CVketelvoordeel.nl wordt omgezet in een andere of indien CVketelvoordeel.nl haar onderneming of een deel daarvan overdraagt.
 5. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede gebaseerd op de AVIC-voorwaarden van de Uneto-VNI.
 6. In geval van tegenstrijdigheid tussen het in de offerte dan wel overeenkomst en het in de Algemene Voorwaarden bepaalde, prevaleert het in de offerte dan welovereenkomst bepaalde. 

Artikel 19 - Privacy en gegevensbescherming
Opdrachtnemer verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de Aanvraag, het uitvoeren van de Overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als Opdrachtgever geen prijst stelt op informatie over producten en diensten, kan dit kenbaar gemaakt worden aan Opdrachtnemer via internet (www.CVketelvoordeel.nl of telefonisch 088 8455 088).

Amsterdam, januari 2015

CVKetelvoordeel.nl, onderdeel van de Feenstra-Groep, is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11032326 BTW-nummer NL003397749B01